แบบฟอร์มต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

 TitleModified DateSize Clicks
แบบฟอร์ม_จุดเด่นของหลักสูตร8/3/201566.00 KBDownload2770
เอกสารประกอบการบรรยายการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม วันที่ 2 ก.ค. 255811/9/20151.28 MBDownload0
แบบเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม11/23/201515.41 KBDownload0
แผนความต้องการอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทและแผนในการพัฒนาอาจารย์12/8/201675.50 KBDownload0
แบบฟอร์ม_ข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส3/2/201725.53 KBDownload0
แบบสำรวจเกณฑ์การคัดเลือกปี 25613/8/2017120.00 KBDownload0
แบบฟอร์มรายงานการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ หลักสูตร Active Learning 6/1/201753.50 KBDownload1215
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมทักษะครูเบื้องต้น 6/28/201821.89 MBDownload722
เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 25622/5/20201.95 MBDownload489
แบบสำรวจ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ online2/28/202025.45 KBDownload571