ประกาศกระทรวง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

:: กฎกระทรวง ::
     ► กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
     ► กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
     ► กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
     ► กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
     ► กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565

:: ประกาศจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ::
     ► ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
     ► ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
     ► ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565
     ► ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
     ► ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
     ► ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
     ► ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
     ► ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
     ► ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี สองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโท สองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565
     ► ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
     ► ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

:: หลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองหลักสูตร ::
     ► หลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาและวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา 

:: แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตร ::
     ► แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     ► หัวข้อและรายละเอียดการจัดทำเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบ/ให้ความเห็นชอบ
     ► แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
     ► แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
     ► แนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     ► แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา
     ► แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา
     ► แนวปฏิบัติในการเสนอเอกสารหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     ► แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และ แผน ข

     แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
     ► แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา 
     ► ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขาเกษตรสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล และท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ พ.ศ 2565 


:: เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ::
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
     ► ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ
 

     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. 2553)
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2548

     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา


     ► ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
     ► ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
     ► ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558


     ► การกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน
     ► ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
     ► คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
     ► คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
     ► คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

:: ระบบคลังหน่วยกิต ::
     ► ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
     ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  

:: ระบบการศึกษาทางไกล ::
      ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 - ลงวันที่ 24 มกราคม 2548

:: การยกระดับภาษาอังกฤษ ::
      ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

:: นอกสถานที่ตั้ง ::
      การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
      แนวปฏิบัติในการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 

      ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

:: ชื่อปริญญา ::
     ► ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565 
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559

      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553

:: เกณฑ์คนพิการ :: 
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา
     ► ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ
     ► ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552

:: การจัดการศึกษาในต่างประเทศ ::     
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2559
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
     ► ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ พ.ศ. 2549

     ► ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
     ► ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
     
► แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (กรณี พนักงานมหาวิทยาลัย)
     ► ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

:: ประกาศจาก มศว ::
   ► พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ฉบับสมบูรณ์
   ► ข้อบังคับฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
   ► ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
   ► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2559
    มาตรการควบคุมภายในการจัดทำ มคอ. 3-7
   ► มาตรการควบคุมภายในการส่งผลการเรียนล่าช้า 
 
 ► หลักเกณฑ์การขอคืนสภาพนิสิต
   ► การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

   ► การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ► การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 2)  
   ► การยกเว้นการเรียน (Exemtion) รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรี

   ► กำหนดสาขาวิชา ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตร และอักษรย่อ
    กำหนดสาขาวิชา ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตร และอักษรย่อ (ฉบับที่ 2) 
   
► กำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยะฐานะฯ 
   
► กำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2)

:: หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ ::
        ¤ การขอตำแหน่งทางวิชาการ
         
 ° หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 11)
           ° หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 14)
        ¤ งานสอบคัดเลือก
         
 ° หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 17)
        ¤ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำหรับผู้ดูแลระบบออนไลน์) - สายปฏิบัติการ
         
 ° หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 27)

:: คู่มือ ::
        ¤ คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
        ¤ คู่มือการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
        ¤ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

:: การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ::
    ► การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
    ► สรุปการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558  

    ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
    ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
    ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  

    ► เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
    ► เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

    กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565  
    กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565  
    ► กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ.2565  
    ► กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565  

    ► แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา
    ► แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
    ► ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
    ► หลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  และการกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่  และเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

    ► คำปรารภจากผู้ทรงคุณวุฒิ แนวทางการจัดทำ มคอ.2
    ► หลักการและวิธีคิดจำนวนหน่วยกิต
    ► การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
    ► แนวทางที่ดีในการจัดทำ curriculum mapping ใน มคอ. 2 
    ► มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
    ► ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร (หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง)