สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาเริ่มต้นพัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยในช่วงปี พ.ศ. 2446-2452 เรียกว่า ระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา ระบบนี้ก้าวหน้ามากเนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลและความร่วมมือจากสถานประกอบการ  ปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษาทั่วโลกจำนวนร้อยละ 33 นำระบบสหกิจศึกษามาใช้และพัฒนาไปจนถึงระดับที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ

      สหกิจศึกษาได้แผ่ขยายสู่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสถานศึกษาได้นำสหกิจศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายของอังกฤษซึ่งมีการจัดรูปแบบการศึกษาแบบประเทศในแถบตะวันตก เช่น มหาวิทยาลัยฮ่องกงโปลีเทคนิค (Hong Kong Polytechnic University) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง (Nanyang Technological University) ประเทศสิงคโปร์ ต่อมาสหกิจศึกษาได้แพร่ขยายสู่ประเทศจีนและประเทศไทย โดยสำหรับประเทศไทยนั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นบุคคลแรกที่นำสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยท่านนิยามคำว่า “สหกิจศึกษา” หมายถึง “การศึกษาที่ทำร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้เกิดการศึกษาที่ดี”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในวิชาชีพ
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการใช้ความชำนาญและประสบการณ์ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีส่วนร่วมในการให้การศึกษาแก่นิสิต
 3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

              ประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับ

 1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน
 2. เกิดการเรียนรู้เข้าใจระบบงานมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
 3. ส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นหลังการปฏิบัติงาน เนื่องด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น จากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
 4. มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 5. เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล (Communication Skills)
 6. สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้อง เนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
 7. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอาชีพเดียวกัน
 8. ได้ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
 9. สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานที่มากกว่าและมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา

              ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ

 1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้บริหาร สถานประกอบการ และคณาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดไป
 2. เป็นวิธีการหนึ่งในการสรรหาพนักงานประจำที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งงาน โดยอาจลดเวลาในการสอนงานและเวลาในการทดลองงานลงได้
 3. พนักงานประจำจะมีเวลามากขึ้นที่จะไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่มีความยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น
 4. ลดการจ้างงานและค่าตอบแทนลดลง โดยให้นิสิตสหกิจศึกษาซึ่งมีความรู้ด้านวิชาการเพียงพอระดับหนึ่งเข้าปฏิบัติงานทดแทนพนักงานที่ขาดไป หรือเป็นผู้ช่วยพนักงานและให้ค่าตอบแทนที่พอเหมาะกับลักษณะงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของสถานประกอบการนั้นๆ
 5. มีนิสิตที่มีความกระตือรือร้น และมีความพร้อมทางวิชาการช่วยปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาที่ยาวขึ้นกว่าการฝึกงานปกติ
 6. คณาจารย์กับนิสิตจะได้มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการลดภาระภายในองค์กร
 7. การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เกิดความทันสมัย และทันต่อพัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสถานประกอบการ
 8. สถานประกอบการเป็นที่รู้จักมากขึ้นในด้านการให้ความร่วมมือด้านงานวิชาการกับมหาวิทยาลัย
 9. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ

              ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ

 1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
 2. ได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
 3. คณาจารย์ได้รับประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มเติม จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารหรือพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ
 4. ช่วยให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา

           มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตที่จะออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 147 คน ซึ่งมีนิสิตจากหลากหลายคณะวิชา ได้แก่ คณะเศรฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีหัวข้อการอบรม ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพในสังคมการทำงาน ระบบบริหารคุณภาพและการปรับตัวเข้ากับองค์กร การเลือกงานให้เหมาะสมกับตนเองพร้อมเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ resume แบบมืออาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ ทักษะการทำงาน “Team Work” เพื่อความสำเร็จ เป็นต้น

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

   

 คณะเศรษฐศาสตร์

 - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

   

 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

   

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

 - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

   

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

สถานประกอบการที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ลำดับที่

สถานประกอบการ

 1.  

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ.กรุงเทพฯ

 1.  

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ.ชลบุรี

 1.  

บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจิสติกส์ จำกัด จ.ปทุมธานี

 1.  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 1.  

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 1.  

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

 1.  

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

 1.  

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 1.  

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 1.  

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

 1.  

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูเวียง)

 1.  

ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยี-ชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 1.  

บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด จ.ปทุมธานี

 1.  

ส่วนสนับสนุนการผลิตและสาธารณูปการ (สสผ.) ในเครือ

 1.  

บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง

 1.  

บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด จ.สมุทรปราการ

 1.  

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด จ.กรุงเทพฯ

 1.  

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จ.กรุงเทพฯ

 1.  

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จ.กรุงเทพฯ

 1.  

บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง

 1.  

บริษัท อนุสรณ์มหาชัยชูริมิ จำกัด จ.สมุทรสาคร

 1.  

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด จ.กรุงเทพฯ

 1.  

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ

 1.  

บริษัท โอสถสภา จำกัด จ.กรุงเทพฯ

 1.  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จ.กรุงเทพฯ

 1.  

บริษัท ออสสิริส จำกัด

 1.  

บริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด

 1.  

บริษัท ซีแพค จำกัด

 1.  

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

 1.  

บริษัท เอ็มไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 1.  

บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด

 1.  

บริษัท กอฟ ทูโกลบอล

 1.  

บริษัท มิกซ์สเต็ป จำกัด

 1.  

L.P. Amblard des Metiers d’Art de La Bijouterie-Joaillerie ประเทศฝรั่งเศส  (เป็นสถาบันฝึกอาชีพขั้นสูง)

            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง" ในการประกวดแข่งขันสถานศึกษาดีเด่นด้านสหกิจศึกษา ประจำปี 2562 จากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการทำสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการอีกหลายแห่ง นอกจากนี้ ยังมีการส่งนิสิตไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติอีกด้วย ด้วยผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ จึงทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว

 

ภาพบรรยากาศการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาและการนำเสนอโครงงานของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

 TitleSize 
สก.01 แบบพิจารณาคุณสมบัติสหกิจศึกษา 50.00 KBDownload
สก.02 แบบเสนองานสหกิจศึกษา61.00 KBDownload
สก.03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา100.50 KBDownload
สก.04 แบบคำร้องขอหนังสือสหกิจศึกษา52.00 KBDownload
สก.05 แบบยืนยันการตอบรับนิสิตสหกิจศึกษา46.00 KBDownload
สก.06 แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน67.00 KBDownload
สก.07 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา73.00 KBDownload
สก.08 แบบขออนุญาตการออกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา30.38 KBDownload
สก.09 แบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา23.21 KBDownload
สก.10 แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา โดยอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา19.31 KBDownload
สก.11 แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา19.58 KBDownload