การจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล

             ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรทางการศึกษาของสถาบันต่างๆ และนำข้อมูลมาเป็นแนวทางสำหรับการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ