การจัดกิจกรรม "เรียนรู้เส้นทางการศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใส" ณ โรงเรียนหอวัง

              ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม "เรียนรู้เส้นทางการศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใส" ตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 08.15-13.15 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 สามารถตัดสินใจและเลือกการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ ของรัฐบาลและเอกชนได้ตามความถนัด ความสนใจความสามารถด้านการเรียน และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในอนาคต