โครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” ในวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารมหามกุฎ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ: ภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย