ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน: ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

             เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน: ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดย ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการได้ให้ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ ภาคกลางตอนบน ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับนิสิต/นักศึกษา เพื่อให้เกิดการแบ่งปัน การเข้าใจผู้ที่ด้อยโอกาสมากกว่า โดยทางคณะกรรมการจะมีการไปศึกษาดูงาน “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม” ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดสระแก้ว และนอกจากนั้นจากการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบายต่อสถาบันอุดมศึกษาในการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในเขตของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทางคณะกรรมการชุดนี้จึงเห็นชอบในการรับเป็นผู้ประสานงานการดำเนินงานโครงการนี้ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน