โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ"

             ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการฝึกอบรมและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา  ให้ได้รับความรู้ทางด้านการบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เชื่อมโยงจากหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาตั้งแต่การประสานงานพัฒนาหลักสูตร  การรับนิสิต การจัดการเรียนการสอน  การลงทะเบียน  และการประมวลผลการเรียน
 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559