โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

             การจัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลแผนการจัดตารางสอนและสร้างความเข้าใจในการจัดทำตารางสอนของแต่ละคณะ/หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถจัดทำตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2559 สำเร็จทันตามกำหนด