โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนตำราและหนังสือ

             ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น  เรื่อง  การเขียนตำราและหนังสือ  ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเพชร  ชั้น 11  โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ  เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนตำราหรือหนังสือเพิ่มขึ้น เพิ่มจำนวนของคณาจารย์ที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  และเพิ่มจำนวนตำราหรือหนังสือที่ผลิตโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัย