โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

             ฝ่ายวิชาการ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 01-35-0303W (Active Learning) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรีนยการสอนแบบ Active Learning และคณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
  


วันที่ 5 กรกฎาคม 2559