โครงการประชุม มศว วิชาการ "การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย"

             ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการการประชุม มศว วิชาการ "การผลิตครูเพื่อปฎิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย" ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิทรรศการ ม.เด็ก