โครงการ "Teutolab: Hands-on experiment Workshop"

             ฝ่ายวิชาการ  ได้จัดโครงการ "Teutolab: Hands-on experiment Workshop" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง MDL3 ชั้น 2 และ ชั้น 7 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีการบรรยาย เรื่อง "Teutolab-principle: How should today's science teaching are designed to be successful?" โดย Professor Dr.Rudolf Herbers, Project Manager Teutolab, Department of Chemistry, Bielefeld University, Germany และมีการแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (4 Series: Environment, Colours, Sugar and Molecular Cooking)