การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

             ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-14.00 น. ณ โรงเรียนสารสาสน์
วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและเป็นแนวทางการตัดสินใจศึกษาต่อ