ปีงบประมาณ 2559

 • การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
 • โครงการ "Teutolab: Hands-on experiment Workshop"
 • โครงการประชุม มศว วิชาการ "การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย"
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น  เรื่อง  การเขียนตำราและหนังสือ
 • โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ"
 • โครงการนำร่องการศึกษาดูงานของนิสิตด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน: ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
 • โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Thailand Children's University)
 • การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การจัดกิจกรรม "เรียนรู้เส้นทางการศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใส" ณ โรงเรียนหอวัง
 • การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
 • การจัดงาน SWU Open House 2015
 • การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
 • การจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล