บุคลากรฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

Curriculum Vitae (CV)

โทรศัพท์ 0-2649-5000  Ext. 15929

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 

ประวัติและผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติผลงาน      Curriculum Vitae (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร. จันทนา เมฆสีประหลาด
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติผลงาน

นายบัญชา นิ่มประเสริฐ
 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

โทรศัพท์ 0-2649-5710 Ext. 15615