บุคลากรฝ่ายวิชาการ

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติและผลงาน
โทรศัพท์ 0-2649-5000  Ext. 15929

 ผศ. ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 

ประวัติและผลงาน

รศ. ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

      ประวัติและผลงาน

รศ. ดร. จันทนา เมฆสีประหลาด
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติและผลงาน

นายบัญชา นิ่มประเสริฐ
 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

โทรศัพท์ 0-2649-5710 Ext. 15615