โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการมืออาชีพ

      ด้วย ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รองคณบดีฝ่ายวิชาการมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2560 ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการได้อย่างถูกต้อง