โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560"

            ด้วย ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำตารางสอนระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560" ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ นักวิชาการศึกษา รับทราบข้อมูลแผนการจัดตารางสอน และสร้างความเข้าใจในการจัดทำตารางสอน ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา/ศูนย์ ให้ตรงกัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถจัดทำตารางสอนประจำปีการศึกษา 2560 สำเร็จทันตามกำหนด