โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

         ด้วย ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1 ภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ระเบียบวินัย ทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งบุคลิกภาพก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ