โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานในโครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง