ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ฯ(เป็นการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ Clinic for teaching and learning skill development)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ฯ(เป็นการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ Clinic for teaching and learning skill development)
Posted: Jan 23, 2019
Comments: 0

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ฯ (เป็นการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ Clinic for teaching and learning skill development)

เป็นการอบรมแบบ clinic โดยมีหัวข้ออบรมทั้งสิ้น 8 หัวข้อ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิ้งค์แนบหรือ สแกน QR code

****จำนวนจำกัดเพียงหัวข้อละ 20 ท่านเท่านั้น****

****เฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น****

 

 

1. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนในห้องเรียน

https://goo.gl/mTSptx

5. เครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Scoring rubric

https://goo.gl/2NvJw5

2. การจัดการเรียนรู้แบบ Problem-based learning

https://goo.gl/hHRXQ5

6. MOOC

https://goo.gl/WLZyAy

3. การวัดและประเมินผลแบบปรนัย

https://goo.gl/pVMBfh

7. Game-based learning

https://goo.gl/6a3BTr

4. การวัดและประเมินผลแบบอัตนัย

https://goo.gl/gvWgNm

8. เทคนิคการออกแบบห้องเรียนออนไลน์

https://goo.gl/dKTWai

 

Print
Tags:

x