ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ฯ(เป็นการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ Clinic for teaching and learning skill development)

Posted: Jan 23, 2019
Comments: 0

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ฯ (เป็นการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ Clinic for teaching and learning skill development)

เป็นการอบรมแบบ clinic โดยมีหัวข้ออบรมทั้งสิ้น 8 หัวข้อ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิ้งค์แนบหรือ สแกน QR code

****จำนวนจำกัดเพียงหัวข้อละ 20 ท่านเท่านั้น****

****เฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น****

1. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนในห้องเรียน

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม

 

คู่มือการใช้งาน Quizizz

(อ้างอิง: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.muit.mahidol.ac.th/)

คู่มือการใช้งาน Socrative

(อ้างอิง: http://modps62.lib.kmutt.ac.th/files/

ManualSocreative.pdf) 

5. เครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Scoring rubric

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

2. การจัดการเรียนรู้แบบ Problem-based learning

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม

ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

6. MOOC

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

3. การวัดและประเมินผลแบบปรนัย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม

ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

7. Game-based learning

 

4. การวัดและประเมินผลแบบอัตนัย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

8. เทคนิคการออกแบบห้องเรียนออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

***ขอให้ผู้เข้าอบรมนำ laptop หรือ Ipad หรืออุปกรณ์อื่นๆมาเพื่อใช้ประกอบการอบรม***

 

Print
Tags: