ข่าวสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”

Posted: Jan 17, 2020
Comments: 0

โครงการบริการวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”  โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

  • แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  • การออกแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

  • การวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล และรายงานผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

  • การเผยแพร่ ต่อยอด และการใช้ประโยชน์ของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

วิทยากร : ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

วันที่จัดอบรม : วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  8.30 – 16.00 น.

สถานที่ : จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ซึ่งหลังจากอบรม  จะเปิดให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับผู้นำไปประยุกต์ใช้  แล้วประสบปัญหา  โดยท่านสามารถเลือกมาปรึกษาในวันใดก็ได้ใน 3 วันนี้

             ครั้งที่ 1 : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา 9.00-12.00น.  

             ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563       เวลา 9.00-12.00น.            

             ครั้งที่ 3 : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563     เวลา 9.00-12.00น.            

ให้คำปรึกษาโดย 

1. ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล      

2. ผศ.ดร.อรอุมา เจริญสุข

อาจารย์สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์แนบหรือ สแกน QR Code

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRe9Ddc61A5zuSCSttmPAG8qZRpz9a58BKsEgfO7fBHoaDRA/viewform?usp=pp_url

***สำหรับ อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เท่านั้น***

***รับจำนวน 50 ท่าน***

*** ปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2563 ***

Print
Tags: