ข่าวสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ เรื่อง“การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้”

Posted: Jan 27, 2020
Comments: 0

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ โดยส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  เรื่องการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้”  โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

  • หลักการของการวัดและประเมินผล 
  • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ
  • การประเมินผลประเภทต่าง ๆ และความสำคัญ
  • ศึกษาและวิพากษ์ กรณีตัวอย่าง
  • แนวทางการวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ตัวอย่างการออกแบบการวัดประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยากร : 1. ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ (เช้า)

              2. ผศ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา (บ่าย)

วันที่จัดอบรม : วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  9.00 – 16.00 น.

สถานที่ : จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ซึ่งหลังจากอบรม  จะเปิดให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับผู้นำไปประยุกต์ใช้  แล้วประสบปัญหา  โดยท่านสามารถเลือกมาปรึกษาในวันใดก็ได้ใน 2 วันนี้

             ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563       เวลา 13.00-16.00 น.

             ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563          เวลา 13.00-16.00 น.          

ให้คำปรึกษาโดย 

              1. ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ

              2. ผศ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา
 

อาจารย์สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์แนบหรือ สแกน QR Code

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdllqiQ25sAO9JFDV0FZKRlLh_AP9zrp9QbY6zHQlSqEk93Xg/viewform?usp=pp_url

 

***สำหรับ อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เท่านั้น***

***ไม่จำกัดจำนวน***

*** ปิดรับสมัครวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ***

Print
Tags:

x