ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา" (Problem based learning: PBL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา" (Problem based learning: PBL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2
Posted: Apr 1, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา" (Problem based learning: PBL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 201 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้จากรณีปัญหา และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

Print
Tags: