ข่าวสาร

โครงการการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ"

โครงการการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ"
Posted: Apr 4, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

กองบริการการศึกษา มีกำหนดจัดโครงการการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ" ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด โดย ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ในการสัมมนาในครั้งนี้  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)" กับการทำงานของนักวิชาการศึกษา การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานของแต่ละงาน

Print
Tags: