ข่าวสาร

การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ

การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ
Posted: Apr 4, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัด "โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา" ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ที่จะต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ โดยนิสิตได้รับการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย การเขียนจดหมายสมัครงานและ Resume เลือกงานอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง พร้อมเทคนิคการสัมภาษณ์งาน และพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไรในสังคมการทำงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ทักษะการทำงาน "Team Work" เพื่อความสำเร็จ

Print
Tags: