ข่าวสาร

การอบรม “หลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน รุ่นที่ 2

การอบรม “หลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน รุ่นที่ 2
Posted: Apr 4, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดอบรม “โครงการหลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ศร.101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558
เวลา 09.00-12.00 น. เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ 
                               โดย ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
เวลา 13.00-16.00 น. จิตวิญญาณความเป็นครู 
                               โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
เวลา 09.00-12.00 น. แนวทางการจัดการเรียนการสอน และรูปแบบการสอน 
                               โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
เวลา 13.00-16.00 น. การวางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
                               โดย อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
เวลา 09.00-12.00 น. การวัดและการประเมินผล 
                               โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์
เวลา 13.00-16.00 น. เทคนิคการให้คำปรึกษา 
                               โดย รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล และอ.ดร.สกล วรเจริญศรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558
เวลา 09.00-12.00 น. จริยธรรมในการสอนและการวิจัย
                               โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
เวลา 13.00-16.00 น. การออกข้อสอบที่ดี
                               โดย รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558
เวลา 09.00-12.00 น. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
                               โดย รศ.ดร.บัณฑิต พิพากร

Print
Tags: