ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning
Posted: Apr 5, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ฝ่ายวิชาการ มีกำหนดจัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Active Learning" ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2558 
ณ ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
เพื่อเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

Print
Tags: