ข่าวสาร

วันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี

วันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี
Posted: Apr 5, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นตัวแทน 
ในการมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคม 
2558 ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print
Tags: