ข่าวสาร

โครงการทุน Newton Fund

โครงการทุน Newton Fund
Posted: Apr 5, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการทุน Newton Fund ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30–12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนนักวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่

Print
Tags: