ข่าวสาร

การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี

การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี
Posted: Apr 22, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ฝ่ายวิชาการ  ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อได้ทราบข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

Print
Tags:

x