ข่าวสาร

การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Posted: Apr 22, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ฝ่ายวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป

Print
Tags:

x