ข่าวสาร

การอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สำหรับการบันทึกข้อมูล SWU-TQF

การอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สำหรับการบันทึกข้อมูล SWU-TQF
Posted: Apr 22, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดการอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สำหรับการบันทึกข้อมูล SWU-TQF ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องครักษ์

Print
Tags: