ข่าวสาร

วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 16 ปี

วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 16 ปี
Posted: Apr 22, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสาวธวพร สุวรรณเนตร นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Print
Tags:

x