ข่าวสาร

วันสถาปนาคณะพลศึกษา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

วันสถาปนาคณะพลศึกษา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
Posted: Apr 22, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน ในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะพลศึกษา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 3 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Print
Tags:

x