ข่าวสาร

งานมอบรางวัลให้แก่คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

งานมอบรางวัลให้แก่คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
Posted: Feb 26, 2018
Comments: 0

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบรางวัลให้แก่คณาจารย์ ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มศว (ประสานมิตร) โดยมีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ จำนวนรวม 23 ท่าน 

Print
Tags:

x