ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) : การพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) : การพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว
Posted: Feb 26, 2018
Comments: 0

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) ให้เป็นไปแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะต้องเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถ เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

ฝ่ายวิชาการจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีการกำหนดคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อัตลักษณ์ด้านการสื่อสารและการรับใช้สังคม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการอบรมประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรได้ให้สอดคล้องกับบริบทของ มศว 

Print
Tags:

x