ข่าวสาร

โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อเชิญ อาจารย์ ร่วมส่งผลงานประกวด โครงการ “Dare to Change” เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการเรียนการสอบแบบเชิงรุก หรือ Active Learning ในรายวิชา เพื่อสร้างให้นิสิตเป็นผู้มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

        ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่                     

  รายละเอียดโครงการ  ---------> คลิ๊ก (เงื่อนไขและวิธีการส่งอยู่ในรายละเอียดโครงการ

  Download ใบสมัครได้ที่ -------> คลิ๊ก

Print
Tags:

x