ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
Posted: Mar 19, 2018
Comments: 0

มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี คณะศึกษาศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลนา คงคาเนรมิตร คณะเภสัชศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา ชัยปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม คณะวิทยาศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล คณะมนุษยศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ คณะศึกษาศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข คณะศึกษาศาสตร์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ตันติสถิระพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม ไกรปกรณ์ คณะสังคมศาสตร์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สุริยะศิริบุตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ถ่ายภาพ

Print
Tags:

x