ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Online Active Learning and Assessment” ทางออนไลน์

Nopphagorn Kittikundecha 0 644

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Online Active Learning and Assessment” ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ผ่านทางออนไลน์  ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 – 16.00 น. โดย ผศ.ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์ และ อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับจำนวน 60 ท่าน ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เมื่อปิดรับแล้วจะทำการแจ้งช่องทางการเข้าร่วมผ่านทางอีเมล

เมื่อเข้าร่วมอบรมในหัวข้อนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

โครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching” รุ่น 5

Nopphagorn Kittikundecha 0 371

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในรุ่นแรก  หรือเข้าร่วมแล้วแต่ยังเรียนไม่จบหลักสูตร  เข้าร่วมโครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching” ใน รุ่น 5  ซึ่งจะเปิดระบบ https://moodle.swu.ac.th ให้เข้าเรียนได้ผ่านออนไลน์  ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564  และสามารถเรียนได้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 

**สำหรับอาจารย์ที่เริ่มเรียนไปแล้วในรุ่นก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่จบ  สามารถกลับมาเรียนต่อได้ในรุ่น 5 โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่  (เรียนต่อจากเดิม)**

#SWUBEST #EffectiveOnlineTeaching #ทีมมศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านประเมินจาก QS Stars University Rating System ในภาพรวม (Overall) ได้ระดับ 3 ดาว

Nopphagorn Kittikundecha 0 3677

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านประเมินจาก QS Stars University Rating System  ในภาพรวม (Overall) ได้ระดับ 3 ดาว ด้วยคะแนน 677/1000 โดยมีการให้คะแนนเป็นหมวดหมู่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คะแนน ระดับ ห้าดาว ถึง 6 หมวดหมู่ จาก 8 หมวดหมู่
 

RSS
123468910Last