หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Concert Engineering and Multimedia (International Program)

ประสาทปริญญาโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย)

               ชื่อย่อ: วศ.บ. (วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Engineering (Concert Engineering and Multimedia)

                  ชื่อย่อ: B.Eng. (Concert Engineering and Multimedia)

ประสาทปริญญาโดย De Montfort University

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Engineering (Honours) Media Production

                  ชื่อย่อ: B.Eng. (Hons) Media Production

วิชาเอกของหลักสูตร

- ไม่มี -

จุดเด่นของหลักสูตร     

                       หลักสูตรนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของภาคเอกชน เนื่องจากว่าทางตลาดอุตสาหกรรมด้านคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียในปัจจุบัน มีการขยายตัวอย่างยิ่ง และทางอุตสาหกรรมต้องการบุคลกรที่มีความรู้ ความเข้าใจองค์รวมด้านแสง สี เสียง รวมไปถึงด้านวิศวกรรม ในคนๆ เดียว ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในด้านนี้ได้ อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนระดับประเทศและนานาชาติ 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        1. วิศวกรในสถานประกอบการคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย

        2. ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย

        3. นักพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือและผู้ออกแบบโครงสร้างและกลไกที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

        4. วิศวกรในสถานประกอบการ ที่ผลิตอุปกรณ์และเทคโนโลยี และที่ออกแบบโครงสร้างและกลไกที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (Admission Requirements for Applicants)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบเทียบวุฒิซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ต้องยื่นใบ รบ. หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนว่าสำเร็จการศึกษาแล้วหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในช่วงระยะเวลาที่  กำหนด

3. นิสิตที่จะสามารถเดินทางไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษได้ จะต้องมีคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ IELTS (academic) 5.5 ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต หากไม่สามารถสอบได้ นิสิตจะต้องรีเกรดจนกว่านิสิตจะสามารถสอบภาษาอังกฤษได้ตามข้อกำหนด หรืออาจเลือกเปลี่ยนสาขาวิชาเรียนโดยจะไม่สามารถจบการศึกษาภายใน 4 ปีการศึกษาได้

ติดต่อสอบถาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 22010
http://eng.swu.ac.th/