หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
   ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Petroleum and Natural Gas Engineering (International program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ)
                   ชื่อย่อ:  วศ.บ. (วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ)
   ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Engineering (Petroleum and Natural Gas Engineering)
                        ชื่อย่อ:  B.Eng. (Petroleum and Natural Gas Engineering)

จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์
                        ชื่อเต็ม: Bachelor of Engineering (Petroleum Engineering)
                        ชื่อย่อ:  B.Eng. (Petroleum Engineering)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
   -ไม่มี-

จุดเด่นของหลักสูตร    
   1. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถวางแผนและประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถพัฒนาการศึกษาของตนเองสู่ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
   3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีศักยภาพที่จะสร้างนวัตกรรมหรืององค์ความรู้ใหม่ 
   4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกรับผิดชอบและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพวิศวกรรม และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. พนักงานในสถานประกอบการปิโตรเลียม ในตำแหน่งวิศวกรปิโตเลียม วิศวพลังงาน
   2. ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ เช่น ที่ปรึกษาด้านการนำเข้าส่งออกพลังงานฟอสซิล
   3. นักพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือและผู้ออกแบบโครงสร้างและกลไกที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
   4. พนักงานในสถานประกอบการ ที่ผลิตอุปกรณ์และเทคโนโลยี และที่ออกแบบโครงสร้างและกลไกที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม
   5. เป็นพนักงานในสถานประกอบการในบริษัทที่สนับสนุน ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
   2. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องมีคะแนนมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS (academic) ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 75
   3. มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

หมายเหตุ ผู้เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์จะต้องผ่านเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือฯ คือ มีคะแนนมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS (academic) ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 90 ในกรณีที่ความสามารถทางภาษาอังกฤษยังไม่ผ่านเกณฑ์ นิสิตต้องสอบทักษะด้านภาษาใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษาที่สองไม่ต่ำกว่า 2.5 หรืออาจเลือกเปลี่ยนสาขาวิชาเรียนได้ โดยนิสิตจะไม่สามารถจบการศึกษาภายใน 4 ปีการศึกษาได้

ติดต่อสอบถาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 22010
http://eng.swu.ac.th/