หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเพื่อสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเพื่อสังคม
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Business Administration Program in Social Entrepreneurship

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการเพื่อสังคม)
     ชื่อย่อ (ไทย):  บธ.บ. (การประกอบการเพื่อสังคม) 
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Business Administration (Social Entrepreneurship)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.B.A (Social Entrepreneurship)

วิชาเอกของหลักสูตร
     
ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร
   1. มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการประกอบการเพื่อสังคม
   2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาสังคม
   3. มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อสังคม
   4. มีทักษะการประกอบการเพื่อสังคม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม
     2. ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรกิจเพื่อสังคม หรือที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ
     3. ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรกิจเพื่อสังคม หรือที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาคเอกชน
     4. ผู้ประเมินผลกระทบทางสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
   2. มีคุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 02-6495000  ต่อ 15590