หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง)
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Public Health Program in Dental Public Health (Continuing Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข)
     ชื่อย่อ (ไทย):  ส.บ. (ทันตสาธารณสุข)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Public Health (Dental Public Health)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.P.H. (Dental Public Health)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     -

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
2. นักวิชาการทันตสาธารณสุข

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาทันตสาธารณสุข ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) หรือประกาศนียบัตรทันตาภิบาล หรือ ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาทันตกรรม และ
2. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกด้วยกระบวนการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ติดต่อสอบถาม

คณะทันตแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15170
http://dent.swu.ac.th/