หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทาง
                     คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Computer Security and Forensics Computing Engineering
                         (International Programme) 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ประสาทปริญญาโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์)
                ชื่อย่อ: วศ.บ. (วิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Engineering (Computer Security and ForensicsComputing Engineering)
                    ชื่อย่อ: B.Eng. (Computer Security and Forensics Computing Engineering)

ประสาทปริญญาโดย De Montfort University
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Engineering (Honours) (Computer Security)
                     ชื่อย่อ: B.Eng. (Hons) (Computer Security)
หรือ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Engineering (Honours) (Forensic Computing)
                    ชื่อย่อ: B.Eng. (Hons) (Forensic Computing)

วิชาเอกของหลักสูตร
   1. Computer Security
   2. Forensic Computing

จุดเด่นของหลักสูตร     
   1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาในงานด้านวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
   2. สามารถแนะแนวและให้คำปรึกษาสำหรับงานด้านวิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. พนักงานในสถานประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐในตำแหน่งวิศวกรผู้ดูแลด้านระบบความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
   2. นักวิจัยทางด้านระบบความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือนักวิจัยทางด้านการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
   3. ประกอบอาชีพอิสระทางด้านวิศวกรรมด้านความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือด้านวิศวกรรมการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
   4. ผู้ดูแลระบบความมั่นคงและความปลอดภัยของซอฟต์แวร์
   5. นักพัฒนาระบบความปลอดภัยของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
   6. ผู้ดูแลระบบความมั่นคงเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
   1. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบเทียบวุฒิซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
   2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ต้องยื่นใบ รบ. หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนว่าสำเร็จการศึกษาแล้วหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และมีผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
   3. นิสิตที่จะเดินทางไปเรียนต่อ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มหาวิทยาลัยเดอ มองต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษได้ จะต้องมีคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic) 5.5 ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเดอ มองต์ฟอร์ตในกรณีที่นิสิตมีคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ นิสิตจะต้องทำการสอบภาษาอังกฤษ IELTS ใหม่ จนกว่าจะได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือนิสิตอาจเลือกเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน โดยจะไม่สามารถจบการศึกษาภายใน 4 ปีการศึกษาได้

ติดต่อสอบถาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 22010
http://eng.swu.ac.th/