หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต   (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education Program

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  การศึกษาบัณฑิต
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  กศ.บ.
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Education
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Ed.


วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
วิชาเอกเดี่ยว

1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education
2. วิชาเอกการประถมศึกษา
Elementary Education
3. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
Psychology and Guidance
4. วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า  
Electrical Industrial Education


วิชาเอกคู่
กลุ่มวิชาเอกที่ 1

1. วิชาเอกการประถมศึกษา 
Elementary Education
2. วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา
Industrial Education
3. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
Educational Technology
4. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 
Psychology and Guidance
5. วิชาเอกการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
Educational Measurement Evaluation and Research
6. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
Special Education
7. วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต
Lifelong Education
8. วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
Education for Community Development


กลุ่มวิชาเอกที่ 2

1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education
2. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
Learning Management in Thai
3. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
Learning Management in English
4. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคม
Learning Management in Social Studies
5. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Learning Management in Mathemetics
6. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
Learning Management in Sciences
7. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
Computer Education


จุดเด่นของหลักสูตร    
    มีความสามารถในการบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตรศาสตร์การสอนและ เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ตามวิชาเอก เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบและนอกระบบ
     2. ครูสายสนับสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบ ได้แก่
          2.1 ครูแนะแนว นักแนะแนว นักจิตวิทยาโรงเรียน
          2.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
          2.3 นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
          2.4 นักวิชาการศึกษา
          2.5 นักวัดประเมินและวิจัยการศึกษา

     3. นักพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา
     4. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรฝึกอบรม
     5. ผู้จัดการส่งเสริม พัฒนา และบริการทางการศึกษา
     6. บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง

2. มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู

3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู

ติดต่อสอบถาม

คณะศึกษาศาสตร์
งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 11122 / 15597
e-mail : ed.swu@g.swu.ac.th

www.edu.swu.ac.th