หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

ชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย:  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
   ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Economics Program (Internation Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
   
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
                    ชื่อย่อ ศ.บ. (นานาชาติ)
   ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม Bachelor of Economics (Internation Program)
                        ชื่อย่อ B.Econ. (Internation Program)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา        
     ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร
   1. มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับปรากฎการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
   2. มีความสามารถใช้ความรู้เศรษฐศาสตร์ควบคู่กับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในภาครัฐและเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ 
   3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความผู้นำและผู้ตามที่ดี
   4. มีทักษะสื่อสารในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสากล

าชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. พนักงานบริษัททางด้านธุรกิจการเงินและการธนาคาร
   2. พนักงานบริษัททางด้านธุรกิจเงินทุนและตลาดหลักทรัพย์
   3. พนักงานบริษัทเอกชนที่ติดต่อกับต่างประเทศ
   4. พนักงานบริษัทข้ามชาติ
   5. พนักงานหน่วยงานราชการ
   6. พนักงานองค์กรพัฒนาหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร
   7. เจ้าของกิจการประกอบธุรกิจส่วนตัว/ธุรกิจครอบครัว/ธุรกิจขนาดย่อม
   8. พนักงานบริษัททางด้านธุรกิจการประกันชีวิตและประกันภัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
   2. มีคุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต
   3. ผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะเศรษฐศาสตร์กำหนด

ติดต่อสอบถาม

คณะเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ 02-169-1004 
โทรสาร 02-169-1005
http://econ.swu.ac.th/