หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
     ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Language and Intercultural Communication (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  ศศ.บ. (กภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Arts (Language and Intercultural Communication)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.A. (Language and Intercultural Communication)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     - 

จุดเด่นของหลักสูตร    

มีทักษะในการสื่อสารในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถปฏิบัติงานในองค์กรที่มีบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่ประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

      ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  สามารถประกอบอาชีพได้ในองค์กรระหว่างประเทศหรือบริษัทร่วมทุนข้ามชาติ  ทั้งที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  โดยตำแหน่งงานที่ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1. นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์นานาชาติ

2. เจ้าหน้าที่สถานทูตหรือกงสุล

3. นักวิเทศสัมพันธ์ 

4. เจ้าหน้าที่สำนักข่าวและสำนักพิมพ์

5. เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ 

6. เลขานุการ 

 

ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

       ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) ดังนี้

1.  ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ

2.  มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชาหรือ GCE “O”  Level ไม่ต่ำกว่า C

3.  หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนน (Internet – based Test : IBT) หรือตั้งแต่

173 คะแนน (Computer-based Test: CBT) หรือ ผลสอบ IELTS ที่ระดับคะแนน 5 ขึ้นไป หรือ SWU-SET ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนนจะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนด้านความสามารถภาษาอังกฤษ

4.  หากมีผลสอบ NEW SAT (Evidence-based reading and writing) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียน  โดยสามารถใช้คะแนนผลสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร

5.  คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำหรับผู้สมัครต่างชาติ หากใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาไม่ใช่เอกสารภาษาอังกฤษ  จะต้องยื่นเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง รวมทั้งส่งให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบและรับรอง  ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ต้องยื่นผลคะแนนสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับผู้สมัครชาวไทย

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
โทร.  02-260-2067, 02-259-4754-5 ต่อ 1-1290
http://ic.swu.ac.th/