• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์