โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

     

     

     

ภาพถ่าย: ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร